Demo MMX

by iamdisease

/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

      name your price

     

1.
2.
04:18
3.
04:16
4.

credits

released June 6, 2010

tags

license

all rights reserved

about

iamdisease Slovenia

contact / help

Contact iamdisease

Streaming and
Download help

Track Name: Prikazen Moje Smrti
1.PRIKAZEN MOJE SMRTI

Ni bila vec temna noc, je bil že svetel dan,
Ko sem pogledal tja, med nebo in zemljo,
Neznana odurna figura izzivalno na poti stoji,
Vanjo nož zarinem, od bolecine se mi stemni.

Kdor hoce res živeti. in ne samo medleti,
Mora najprej umreti, in pustiti meso zgniti.

Prikazen moje smrti

(Pridejo trenutki, ko zacutimo, da je potrebno korenito spremeniti svojo staro podobo, svoj stari jaz. Slutimo, da ne bo vec nikoli tako kot je bilo. Vcasih nas samo življenje potegne v takšno situacijo, drugic še sami dajemo pospeške v tej smeri. In takrat vidimo smrt nekega bivšega jaza, prikazen svoje smrti. Po drugi strani pa je lahko to tudi poziv, videnje, da je potrebno nekaj spremeniti. Pa cetudi je to samo uboj buržuja v sebi!)

----------------------------------------------------------------------------------

1.THE APPARITION OF MY DEATH

Not a dark night, 'twas already a bright day
when I looked thither, between the sky and earth
An unknown figure, repugnant, standing in my path
Darkness falls upon my eyes as I bury a knife in it.

Who wants to really live, and not just languish,
has to die first, and let flesh decay.

The apparition of my death.

(A moment arrives when we start to feel that it is necessary to radically change our old self-image, our old ego. We have a premonition that nothing will ever be the same as it was. Sometimes, life itself drags us into such a situation, sometimes it is ourselves who speed up the process of change. And it is then that we see the death of some former self, the apparition of our death. On the other hand, this can only be an appeal, a vision that something needs to be changed. Even if it is only the assassination of the bourgeois in ourselves!)
Track Name: Železobeton
2.ŽELEZOBETON

Okno v svet, okrog njega zid bel,
Brez zavesti kdo to ustvarja,
V vlažni sobi ob družbi glodavcev,
Pokanje hrbtov in jecanje žimnic.

Železo in beton,
V živo zazidani kriki na pomoc.

Zida palace, a živi v baraki,
Tvega vse, kar še ima,
Življenje odvisno od zidarskega odra,
Od milošcine gospodarja širokega obzorja.

(V Sloveniji imamo delavski apartheid, neenako so obravnavani tuji in domaci delavci. Najhujši primer so gradbeni delavci, ki delajo v nemogocih razmerah, v napol suženjskih razmerah, nastanjeni v razpadajocih stavbah, placani z življenjskim minimumom. Pa še tega kdaj ne dobijo placanega. Na drugi strani pa gradijo ogromne betonske palace, štadione, ceste, od katerih pobirajo dobicke bele srajce. Beda in blišc, in skoraj nepredstavljiva ignoranca javnosti do takšnega izkorišcanja.)

----------------------------------------------------------------------------------------

2.REINFORCED CONCRETE

A window to the world, around it a white wall,
No realization on who creates this,
Inside a damp room, in the company of rodents,
The breaking of backs, the whimpering of cots.

Iron and concrete
Cries for help walled in alive.

He builds palaces, yet lives in a shack,
Risks all he still possesses,
Life dependent on the scaffolding,
On the alms of the master of the wide horizon.

(In Slovenia exists a form of apartheid among the working class, manifesting itself in the unequal treatment of foreign workers in comparison to Slovenian ones. The most blatant example are construction workers, who work in appalling, almost slavery-like conditions, are accommodated in rundown buildings and paid minimum wages (which are sometimes not paid at all). Still, they build huge concrete palaces, stadiums, roads, from which white collars reap profit. The wealth and poverty, and the almost unimaginable ignorance of the public towards such exploitation.)
Track Name: Yerba Mate
3.YERBA MATE

Trzljaj…krc…odmev,
Obcutek…zavest…slabost,
Spoznanje…premik…moc,
Nadzor…preboj…umik.

Požar, ki to več ni.

Pretakanja sokov preko roba in nazaj,
Utišanje krikov za naprej in nazaj.

(Zanimivo je opazovati lastno staranje. Z leti spoznavaš, kar si v preteklosti prezrl. In opazaš, da telo ni vec tako mocno. Da z leti popušca energija. Ki pa se jo da tudi dobro obnavljati, v kolikor v cloveku raste motivacija in volja do ustvarjanja, spreminjanja. Mate pa je prijetno poživljujoc caj iz Južne Amerike.)

-------------------------------------------------------------------------------------

3.YERBA MATE

Twich...spasm...echo,
Sensation...conscience...frailty,
Realization...motion...strength,
Control...breakthrough...withdrawal.

A fire not burning anymore.

The flow of juices over the brim and back
Silencing cries for before and after.

(It is interesting to observe one's own growing old. With years you start to realise that which you missed in the past. That the body lacks the strength of former years. That with years energy drains faster, but can also be regenerated well, if only motivation and the will to create grow inside a person – and mate is a pleasantly invigorating tea from South America.)
Track Name: Novi Jeruzalem
4.NOVI JERUZALEM

Duh po ožganem mesu,
Širi nosnice, bistri poglede,
Sanje pokopane pod ruševinami,
Pogled na krvava trupla.

Omnia sunt communia.

Meseci veselja,
Apokalipticne norosti,
Pobeg pred trpljenjem,
Rešitev v smrti.

Omnia sunt communia.

Življenje v skupnem za življenje v vecnem.

(16. stoletje je bilo obdobje velikih pretresov v Evropi. In hkrati je rodilo velika gibanja, mešanice utopističnih in fatalisticnih predstav. Ljudje so želeli pred koncem sveta vzpostaviti vladavino enakih. V Munstru so se zbrali privrženci prekršcevalcev, radikalne protestantske locine, ki je zagovarjala skupno lastnino in enakost med ljudmi. Svoje kraljestvo so imenovali tudi Novi Jeruzalem. Kratko obdobje totalne svobode in krvavih bakanalij je bilo koncano s pokolom njegovega prebivalstva s strani nasprotnikov, ki so želeli zatreti nevarne prevratniške misli.)

--------------------------------------------------------------------------------------

4.NEW JERUSALEM

The scent of scorched flesh
flares nostrils, dilates eyes
Dreams, buried underneath ruins
The sight of bloody corpses

Omnia sunt communia.

Months of mirth
Apocalyptic madness
An escape from suffering
Deliverance in death

Omnia sunt communia.

Life in the common for life eternal.

(In Europe, the sixteen century was a time of great strife, and great movements, mixtures of utopian and fatalistic ideas, were born of it. People wanted to establish the rule of the equal before the end of the world. In Münster, the followers of the Anabaptists, a radical branch of Protestantism which advocated the community of goods and absolute equality among people, gathered. They called their kingdom New Jerusalem. A brief period of absolute freedom and bloody bacchanalities was brought to an end by the slaughter of its population by its enemies, who wanted to suppress dangerous, seditious thought.)